ALGEMENE VOORWAARDEN

Academy Agents
Royaardsplein 75
3123 AL Schiedam
rudolf@academy-agents.nl
www.academy-agents.nl

Kamer van Koophandel Rotterdam: 24374291
Rabobank Rotterdam: 1058.68.973
BTW nummer: NL1828.25.929.B01

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Academy Agents, hierna te noemen "Uitvoerder."

1.2 Op alle betrekkingen tussen Academy Agents en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

1.3 Alle aanbiedingen van Academy Agents zijn vrijblijvend.

1.4 Alle genoemde tarieven op de website, in e-mails en in voorstellen zijn exclusief BTW.

2. Definities

2.1 Trainingsvormen:

"Open-inschrijvingen": Toegankelijk voor medewerkers van verschillende opdrachtgevers.

"In-company trainingen": Alleen toegankelijk voor medewerkers van één opdrachtgever.

2.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Academy Agents laat adviseren en/of door Academy Agents trainingen laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.

2.3 Opdracht: De afspraken tussen Academy Agents en de opdrachtgever. Bij open-inschrijvingen wordt de opdracht online aangemeld en per e-mail bevestigd door Academy Agents. Bij in-company trainingen wordt de opdracht vastgelegd in een overeenkomst.

2.4 Overeenkomst: Op de overeenkomst (of bevestiging per e-mail) wordt minimaal vastgelegd:

Naam van de opdrachtgever.

Omschrijving van de door Academy Agents uit te voeren werkzaamheden.

Data van uitvoering van de werkzaamheden.

De kosten.

De betalingscondities.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Academy Agents en de opdrachtgever, behoudens schriftelijke wijzigingen die door beide partijen moeten worden bevestigd.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 In-company: De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door de opdrachtgever en Academy Agents ondertekende opdrachtbevestiging door Academy Agents retour is ontvangen. Bij Open-inschrijving geldt de overeenkomst vanaf het moment dat de opdrachtgever de (online) inschrijving heeft verzonden.

4.2 De toegangsprijs van de open inschrijving dient uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de uitvoerdatum op de rekening van Academy Agents te zijn bijgeschreven.

4.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Academy Agents nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

5.2 Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

6. Uitvoering van de opdracht

6.1 Academy Agents bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

6.2 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Academy Agents.

7. Locatie

7.1 Voor een open-inschrijving selecteert Academy Agents geschikte trainingslocaties.

7.2 Bij in-company sessies kan de opdrachtgever naar eigen voorkeur een trainingslocatie in Nederland bepalen. Bij het bepalen van de keuze en de reservering zal Academy Agents desgewenst adviseren en/of bemiddeling verlenen.

7.3 Bij in-company sessies die buiten Nederland worden verzorgd, zijn reiskosten en kosten van verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever.

7.4 Academy Agents behoudt zich het recht voor niet akkoord te gaan met de door de opdrachtgever geselecteerde trainingslocatie.

7.5 Bij een open-inschrijving zijn alle kosten van de trainingslocatie (zaalhuur en collectief gebruikte consumpties) inbegrepen.

7.6 Bij in-company sessies zijn de kosten van de trainingslocatie voor rekening van de opdrachtgever.

7.7 Bij meerdaagse sessies is het raadzaam de deelnemers te laten overnachten. De avonden bieden ook gelegenheid tot nuttig samenzijn. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van logies en ontbijt van alle overnachtende deelnemers én de trainer, voor rekening van de opdrachtgever.

8. Vervanging

8.1 Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits:

De vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent.

De op naam van de aanvankelijk ingeschrevene(n) gestuurde informatie ter beschikking wordt gesteld van de vervangende deelnemer(s).

8.2 Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever Academy Agents hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren.

8.3 Aan vervanging van deelnemers zijn in 't algemeen geen kosten verbonden. Opmerking: Men dient genoegen te nemen met eventueel verkeerde naamstelling en dergelijke.

8.4 Academy Agents heeft het onbeperkte recht uitvoerende trainer(s) te vervangen.

9. Annulering

9.1 Bij annulering van de opdracht, langer dan acht weken vóór de sessie, is 10% van de in totaal verschuldigde deelnamekosten verschuldigd.

9.2 Bij annulering van de opdracht, korter dan acht weken, doch langer dan twee weken vóór de sessie, is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

9.3 Bij annulering van de opdracht, korter dan twee weken vóór de sessie, is 80% van de deelnamekosten verschuldigd.

9.4 Academy Agents heeft het recht om tot twee dagen van tevoren de open-inschrijvingssessie te annuleren bij minder dan 8 inschrijvingen.

10. Verschuiving / uitstel

10.1 Bij verschuiving gelden dezelfde bepalingen als bij annulering, met dien verstande dat de verschuldigde kosten worden gehalveerd.

10.2 Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover binnen 24 uur geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

11. Honoraria

11.1 De voor in-company sessie verschuldigde honoraria, alsmede de betalingscondities, worden op de overeenkomst bevestigd. Hierbij wordt aangegeven welke kosten bij de honoraria zijn inbegrepen.

11.2 Bij overschrijding van de eveneens op de overeenkomst aangegeven betalingstermijn, behoudt Academy Agents zich het recht voor de wettelijk toegestane rente in rekening te brengen, administratiekosten in rekening te brengen en de vordering uit handen te geven, waarbij alle hieraan verbonden kosten op de opdrachtgever zullen worden verhaald.

12. Klachten en aansprakelijkheid

12.1 Academy Agents zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.

12.2 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Academy Agents die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Academy Agents voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van Academy Agents sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

12.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Academy Agents de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

13. Intellectueel eigendom

13.1 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen lesmateriaal, computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten van Academy Agents, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

14. Geheimhouding

14.1 Alle informatie die voortkomt uit de samenwerking tussen Academy Agents en de opdrachtgevers wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

14.2 Academy Agents rapporteert niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de sessie. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.

14.3 Alle trainers in dienst van Academy Agents hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.

15. Overige

15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2011 en gelden totdat wijziging van deze Algemene Voorwaarden bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven. De opdrachtgevers van open sessies ontvangen deze voorwaarden uiterlijk tegelijk met de facturering, en de opdrachtgevers van besloten sessies uiterlijk tegelijk met de overeenkomst.